Mİ-10

Kablosuz Manyetik Kontak

82.00 ₺

KDV Dahil , Montaj Hariç

Kablosuz Manyetik Kontak

Alarm sistemine entegre edilebilecek kablosuz manyetik kontak.